Published: 3 lipca 2020

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

1.  Sklep internetowy, działający pod adresem www.aaz.edu.pl (zwany dalej: Sklep AAZ), jest prowadzony przez Fundację Aktywnie w Mieście Zwierzyniecka 10 lok. 1 15-333 Białystok, NIP: 5423373946, REGON: 384357894 (zwaną dalej Akademia Aktywnego Życia).

2.  Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: Zwierzyniecka 10 lok. 1 15-333 Białystok;

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 660 776 522;

3) adres poczty elektronicznej: wizyty@aaz.edu.pl.

3.  Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Akademia Aktywnego Życia niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

4.  Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego Akademia Aktywnego Życia towarów są ceną brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu internetowego Akademia Aktywnego Życia wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.

5.  Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Akademia Aktywnego Życia, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

6.  Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

7.  Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu.

8.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego Akademia Aktywnego Życia, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

9.  Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego Akademia Aktywnego Życia towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

10.       Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego Akademia Aktywnego Życia pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego (art. 12 ust. 3 ustawy z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22, poz. 271). W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

11.       W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

12.       Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Akademia Aktywnego Życia konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

13.       Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego Akademia Aktywnego Życia mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Akademia Aktywnego Życia prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2 Transakcja

1.  Zamówienia w sklepie internetowym Akademia Aktywnego Życia można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.

2.  Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

3.  Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.  Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

5.  Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

6.  Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem:

−  w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.

7.  Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy. 

§ 3 Płatność

1.  W sklepie Akademia Aktywnego Życia istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

1) przelew na konto bankowe,

2.  Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą systemu PayU (za pomocą kart płatniczych), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Akademia Aktywnego Życia w serwisie PayU.

3.  Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Akademia Aktywnego Życia w serwisie PayU (w przypadku płatności przelewem na konto).

4.  Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

§ 4 Dostawa

1.  Zamówione usługi są świadczone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1.  Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2.  W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Akademia Aktywnego Życia Zwierzyniecka 10 lok. 1 15-333 Białystok; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres reklamacja@Akademia Aktywnego Życia.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie,
o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

3.  Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

4.  W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

5.  Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

6.  Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.  Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

8.  Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

9.  W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

10.       Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

11.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

12.       Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Akademia Aktywnego Życia wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

13.       Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

14.       Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 6 Reklamacje i zwroty

1.  Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres wizyty@aaz.edu.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

3.  Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Akademia Aktywnego Życia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.  Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.

5.  Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

6. Akademia Aktywnego Życia odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).

7.  Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Akademia Aktywnego Życia jest Kierownik ds. Reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.  Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego Akademia Aktywnego Życia, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2.  Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Akademia Aktywnego Życia towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

3.  Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Akademia Aktywnego Życia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Akademia Aktywnego Życia danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

4.    Akademia Aktywnego Życia informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113064, NIP: 526-030-05-17,

o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 5 445 000,00 zł,

5.  Akademia Aktywnego Życia szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym https://aaz.edu.pl/polityka-prywatnosci/ wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

6.  Akademia Aktywnego Życia informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Akademia Aktywnego Życia dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

8.  Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Akademia Aktywnego Życia zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

9.  Sklep internetowy Akademia Aktywnego Życia (i prowadząca go firma) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.

11. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://aaz.edu.pl/regulamin.

Zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Fundację Aktywnie W Mieście

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ AKTYWNIE W MIEŚCIE (Akademia Aktywnego Życia)

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Fundacje Aktywnie W Mieście.
 2. Organizatorem szkoleń jest Fundacja Aktywnie W Mieście ul. Zwierzyniecka 10 lok. 1 Białystok 15-333. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy w KRS pod nr KRS 0000803600.
 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania przez Klienta i przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody przez Klienta i Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.

  § 2. Definicje
 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym do zapłaty za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnego lub e-mailowego (na adres wizyty@aaz.edu.pl) oświadczenia o wycofaniu Uczestnika z udziału w szkoleniu.
 3. Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu za które została wniesiona opłata.
 4. Zgłoszenie – podanie, zaakceptowanie i wysłanie organizatorowi swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, https://aaz.edu.pl/l.
 5. Strony Organizatora –https://aktywniewmiescie.pl/, https://aaz.edu.pl/.

  § 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym
 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Fundacje Aktywnie W Mieście przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie: informacji publikowanej na stronie internetowej: https://aktywniewmiescie.pl/ oraz  https://aaz.edu.pl/ zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną, działań promocyjno-sprzedażowych (kanały social media, plakat)
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie przez Uczestnika Organizatorowi zgłoszenia przez stronę Organizatora https://aaz.edu.pl/.
 3. Organizator na 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia oraz szczegółowy program szkolenia).
 4. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Fundacja AKtywnie W Mieście zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników lub wystąpienia innych okoliczności.

  § 4. Warunki płatności
 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualnym cennikiem zamieszczonym na stronie https://aaz.edu.pl/ w momencie  wysłania zgłoszenia na szkolenie .
 2. W cenie szkolenia Uczestnicy otrzymują od Organizatora: możliwość uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, “welcome box”.
 3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestników, kosztów parkingu, noclegów, wyżywienia i innych.
 4. Dokumenty księgowe – na prośbę Uczestnika lub Klienta faktura zostanie przekazana po zakończeniu szkolenia.

  § 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

  § 6. Rezygnacja ze szkolenia przez Uczestnika lub Klienta
 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem na adres:  wizyty@aaz.edu.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Klient lub Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 3. Rezygnacja ze szkolenia przez Klienta lub Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed szkolenia lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 4. W razie nieprzewidzianych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana Uczestnika szkolenia.

  § 7. Reklamacje
 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach: pisemnie na adres: Fundacja Aktywnie W Mieście ul. Zwierzyniecka 10 lok. 1 Białystok 15-333, na adres e-mail:  wizyty@aaz.edu.pl.
 3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby fundacji a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta lub Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.


  § 8. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych oraz działań marketingowych Organizatora.
 4. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

  § 9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 marca 2020 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

.

Umów się na wizytę

Akademia Aktywnego Życia Zaprasza
UMÓW SPOTKANIE

Patronat honorowy

podlasie
cart